Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Anja Moortgat (Curious met ondernemingsnr. BE.0807.657.137) diensten verleent aan afnemer inzake opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “incompany”.

Inschrijving voor cursussen

Inschrijving geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier e-mail of via de website van Anja Moortgat. Door inschrijving gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

Bevestiging

Curious zal de inschrijving bevestigen per e-mail.

Betaling

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Curious kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer. De opleiding dient uiterlijk 3 dagen voor de startdatum betaald te zijn.

Annulering

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 3 weken voor de (eerste) cursusdag. Curious brengt hiervoor € 50,00 administratiekosten in rekening. Ingeval van annulering zal Curious reeds betaald cursusgeld restitueren onder inhouding van de administratiekosten. Indien afnemer na laatstbedoelde tijd (dus binnen 3 weken voor de (eerste) cursusdag annuleert, is de afnemer het volledige bedrag verschuldigd.

De afnemer mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits afnemer Curious hiervan op de hoogte heeft gebracht.

Afgelasting, wijziging of verzetten door Curious

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt Curious zich het recht voor om een cursus af te gelasten of uit te stellen. Tevens behoudt Curious zich het recht voor een cursusprogramma als gevolg van onverwachte omstandigheden te wijzigen. In dergelijke gevallen brengt Curious de afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de afnemer gerestitueerd. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt Curious de afnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat afnemer niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

Curious spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren.Curious is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door Curious, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege Curious te werk zijn gesteld of van wier diensten door Curious gebruik is gemaakt.

Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij Curious of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Curious mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Vervanging docent(en) Curious behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Klachten

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

Incompany cursussen

Afspraken over “incompany” cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of Curious door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.